Algemene voorwaarden

Voor de dienstverlening van Your Legal Match gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website en Lead Generator App van Your Legal Match gaat de Gebruiker akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
1.2 Dienst: de dienstverlening die door Your Legal Match wordt aangeboden door middel van de Website en Lead Generator App, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Juridisch experts in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van juridische diensten.
1.3 Opdrachtgever: de ondernemer of particulier die een opdracht aanbiedt of opdracht geeft aan een Juridisch expert om juridische diensten te verrichten via de Website en/of Lead Generator App.
1.4 Juridisch expert: de advocaat of jurist die zich via de Website en Lead Generator App aanbiedt juridische diensten te verrichten in opdracht van een Opdrachtgever en/of een offerte uitbrengt op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever.
1.5 Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website en/of Lead Generator App, waaronder, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en Juridisch experts.
1.6 Account: Gebruiker die zich registreert om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Your Legal Match.
1.7 Lead: een opdracht van een opdrachtgever voor juridische diensten op de Website en Lead Generator App.
1.8 Pitch: een offerte van een Juridisch expert op een Lead via de Website en Lead Generator App. Een Lead wordt een Pitch als een Juridisch expert informatie inwint door anoniem berichten te sturen. Pitchen is mogelijk zolang de Lead actief is en binnen de voorwaarden van de Opdrachtgever valt.
1.9 Match: als de Opdrachtgever de offerte van de Juridisch expert accepteert, is sprake van een Match.
1.10 Profielpagina: een persoonlijke pagina op Your Legal Match met een overzicht van de instellingen, opdrachten, contactgegevens, ratings en reviews en expertise van de Juridisch expert. De profielpagina is uitsluitend met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord toegankelijk.
1.11 Website: de Website www.Your Legal Match.nl. Lead Generator App: de via de App Store voor Juridisch experts te downloaden iOS en Android App van Your Legal Match. Na registratie op de Website als Juridisch expert te gebruiken met je e-mailadres en wachtwoord
1.12 Your Legal Match: handelsnaam van de besloten vennootschap Legal3 Match BV, gevestigd te (3013 AA) Delftseplein 30k, Rotterdam, KvK nummer: 63630206.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Your Legal Match en de Gebruiker.
2.2 Your Legal Match is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk of per e-mail tussen Your Legal Match en de Gebruiker zijn overeengekomen.
2.4 Als deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest tussen de Gebruiker en Your Legal Match, heeft de Gebruiker bij voorbaat ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op later gesloten en nog te sluiten Overeenkomsten.
2.5 Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht. Your Legal Match zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 Dienstverlening

3.1 Your Legal Match biedt op de Website en Lead Generator App een platform aan waarop Opdrachtgevers en Juridisch experts met elkaar in contact kunnen komen in verband met het aanbesteden van juridische diensten. Your Legal Match biedt de beste match tussen een Opdrachtgever en een Juridisch expert door partijen op basis van o.a. expertise, prijs, regio en ratings en reviews aan elkaar te koppelen.
3.1 Your Legal Match heeft een faciliterende rol en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker via de Website en Lead Generator App of anderszins.
3.2 Your Legal Match is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
3.3 De inhoud van de Website en Lead Generator App wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website en Lead Generator App over opdrachten, reviews, ratings en tarieven is afkomstig van de Gebruikers. De Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Your Legal Match is niet verantwoordelijk voor de inhoud van opdrachten, reviews, ratings en tarieven en /of voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Your Legal Match draagt geen verantwoordelijkheid voor de verplichtingen tussen Opdrachtgevers en Juridisch experts, waaronder betalingsverplichtingen en het juist uitvoeren van Juridische diensten.

Artikel 4 Gebruik van Your Legal Match

4.1 De Gebruiker garandeert dat alle gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt juist zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf of zijn onderneming cq kantoor zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Juridisch expert dat hij bevoegd is om juridische diensten te verlenen en dat hij zich bij het reageren op Leads, Pitchen en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
4.2 De Juridisch expert gebruikt de Dienst niet voor doeleinden waarvoor de Dienst niet is bedoeld. De Juridisch expert stuurt alleen berichten via de Website en Lead Generator App met het doel meer informatie over een opdracht van een Opdrachtgever te krijgen om een offerte te kunnen maken.
4.3 Door informatie op de Website en Lead Generator App in te vullen geeft Gebruiker toestemming deze gegevens op de Website en Lead Generator App te publiceren en garandeert daartoe bevoegd te zijn.
4.4 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website en Lead Generator App gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van Your Legal Match niet zal schaden.
4.5 De volgende informatie mag niet op de Website en Lead Generator App worden geplaatst:
- informatie in strijd is met deze Algemene Voorwaarden;
- informatie die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
- informatie waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee andere rechten van Your Legal Match of derden worden geschonden;
- informatie die dat naar de mening van Your Legal Match in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
- informatie waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een concurrerende of vergelijkbare Website en Lead Generator App;
- een Lead of opdracht die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming of kantoor;
4.6 Your Legal Match heeft het recht om Leads, Pitches reviews, ratings, en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website en Lead Generator App, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit kan leiden tot recht op schadevergoeding van de Gebruiker.
4.7 Gebruikers mogen gegevens die via de Website en App zijn verkregen niet gebruiken om spam te versturen.

Artikel 5 Rating en review

5.1 Your Legal Match vraagt Gebruikers een rating en review toe te voegen aan het profiel van degene met wie je zaken hebt gedaan.
5.2 De informatie die in een rating en review wordt verstrekt moet waarheidsgetrouw zijn. Your Legal Match is niet aansprakelijk voor de inhoud.
5.3 Your Legal Match is gerechtigd een rating en review te verwijderen als blijkt dat de rating en review onjuist, onbetrouwbaar of onrechtmatig is.
5.4 Een review moet aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- een review mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten
- een review mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Gebruiker
- een review mag geen links, telefoonnummers en/of scripts bevatten;
- een review wordt gedaan door degene die betrokken is bij de juridische dienstverlening

Artikel 6 Privacy

6.1 Your Legal Match verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers voor de uitvoering van de Diensten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
6.2 Op de verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van Your Legal Match van toepassing.

Artikel 7 Account

7.1 Om Opdrachtgevers en Juridisch experts met elkaar te kunnen matchen moet een gebruiker een Account aanmaken op de Website. Bij “hoe het werkt” staat beschreven hoe de registratie in drie eenvoudige stappen werkt.
7.2 in de registratieprocedure maak je een username en een e-mailadres / wachtwoord aan. De username is een fictieve naam die andere Gebruikers te zien krijgen in de Lead of bij het Pitchen. Het e-mailadres / wachtwoord wordt gebruikt om in te loggen op je persoonlijke profielpagina. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken.
7.3 Het Account wordt geactiveerd als de gehele registratieprocedure is doorlopen. De registratie wordt afgerond met een mail van Your Legal Match met een bevestigingslink voor de Gebruiker.
7.4 Your Legal Match controleert de identiteit van de aanvrager. Een account kan worden geweigerd of verwijderd als de door de aanvrager verstrekte gegevens in strijd zijn met de waarheid of aanvrager zich voordoet als een ander persoon of onderneming / kantoor.
7.5 Een kantooraccount kan meerdere Juridisch experts van hetzelfde kantoor bevatten. Eén contactpersoon beheert de administratieve gegevens binnen het kantooraccount. Het persoonlijke profiel wordt aangemaakt en beheert door de Juridisch expert binnen het kantooraccount .

Artikel 8 Tarieven en kosten

8.1 Your Legal Match vindt dat het tarief voor juridisch dienstverlening voor Opdrachtgevers en Juridisch experts fair moet zijn (value for money). Dit betekent dat het tarief kan verschillen op basis van specifieke kenmerken van de opdracht (o.a. complexiteit, omvang, spoed) en persoonlijke kenmerken van de Juridisch expert (o.a. ervaring, specialist, rating en reviews).
8.2 Het gebruik van Your Legal Match is gratis voor Opdrachtgevers en het eerste jaar gratis voor Juridisch experts. Daarnaast zijn de eerste 60 minuten advies voor rekening van jouw advocaat of jurist. Daarna gelden de afspraken die je met jouw advocaat of jurist hebt gemaakt.
8.3 Om te pitchen op een lead hebben Juridisch experts credits nodig. Advocaten ontvangen een jaar gratis onbeperkt credits ter introductie. Na één jaar verloopt automatisch het abonnement, mocht het tussentijds niet bevallen dan kun je je account verwijderen. Je zit verder nergens aan vast.
8.4 Your Legal Match berekent het eerste jaar geen kosten aan de Juridisch expert om zelf de voordelen van de Dienst (Lead, Pitch, Match) te ervaren. Als tegenprestatie voor het acquireren van een nieuwe klant vragen wij de eerste 60 minuten van de opdracht niet in rekening te brengen.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten van de Website en Lead Generator App zijn van Your Legal Match en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruikers is aangeleverd in verband met het gebruik van de Dienst.

Artikel 10 Aansprakelijkheid Your Legal Match

10.1 Your Legal Match is niet aansprakelijk voor schade, kosten of rente van derden die zijn ontstaan door het gebruik van onze dienst door Gebruikers.
10.2 Your Legal Match hoeft haar verplichting niet na te komen als er sprake is overmacht. Overmacht is een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Your Legal Match gebruikt maakt.
10.3 Als een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op de Website en Lead Generator App onrechtmatig is, kan hij dit aan Your Legal Match melden met de rapporteren button op de Website. Als blijkt dat de informatie onrechtmatig is, zal dit door Your Legal Match worden verwijderd.
10.4 Vragen of klachten kunnen schriftelijk of telefonisch worden doorgegeven aan Your Legal Match. Binnen één werkdag nemen wij contact met je op om de vraag te beantwoorden of over de verdere afhandeling van de klacht. De contactgegevens staan onder contact op de homepage.

Artikel 11 Duur en beëindiging

11.1 Het Account kan door de Gebruiker te allen tijde worden beëindigd door via "Mijn Account" het account te verwijderen. Opzeggingen via telefoon, post of e-mail is mogelijk via de contactpagina.

Artikel 12 Geschillen

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Your Legal Match en Gebruikers is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.